Troi Tai’n Gartrefi

Benthyciadau Tai Gogledd Cymru

Troi Tai’n Gartrefi


Mae cynllun Troi Tai’n Gartrefi, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig benthyciadau i adnewyddu, gwella ac addasu tai gwag i’w defnyddio fel llety preswyl. Gall eiddo cymwys dderbyn benthyciadau di-log o hyd at £25,000 i bob uned llety

Gall perchnogion, cwmnïau a sefydliadau trydydd sector wneud cais ac er mwyn bod yn gymwys, rhaid sicrhau bod yr eiddo wedi bod yn wag am 6 mis neu fwy ar adeg cyflwyno’r cais. Ar ôl cwblhau’r gwaith, mae gan y perchennog y dewis i osod neu werthu’r eiddo

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Troi Tai’n Gartrefi, cysylltwch â’ch awdurdod lleol drwy glicio ar y dolenni isod

Dolenni Troi Tai’n GartrefiBenthyciadau Gwella Cartrefi


Mae’r Benthyciadau Gwella Cartrefi, sy’n cael eu hariannu gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig benthyciadau di-log dros y tymor byr neu ganolig a fydd o gymorth i berchnogion, preswylwyr, landlordiaid a sefydliadau trydydd sector cymwys wella cyflwr eiddo preswyl.

Gellir ystyried benthyciadau o hyd at £25,000 ar gyfer bob uned i gyllido costau'r gwaith angenrheidiol sydd angen ei wneud i sicrhau bod eiddo sy’n cael ei osod ac eiddo i berchen-feddianwyr yn ‘gynnes, saff a diogel’.

Bydd yr holl geisiadau yn destun asesiad fforddiadwyedd er mwyn sicrhau bod yr holl ymgeiswyr yn gallu ad-dalu'r benthyciadau.

Am fwy o wybodaeth am y Cynllun Benthyciadau Gwella Cartrefi, cysylltwch â’ch awdurdod lleol drwy glicio ar y dolenni isod.

Dolenni Benthyciadau Gwella Cartrefi